تفاوت و آثار عملی قبض و تسلیم در عقود معاوضی
96 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض همانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی¬رغم وحدت در ذات، به اعتبار متفاوت¬اند. بر این اساس؛ اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می¬پذیرد؛ امّا تسلیم زمانی محقق می¬شود که قبض از سوی مشتری صورت ¬پذیرد و در نتیجه؛ آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می¬شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض برئ نخواهد شد. در حقیقت، تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آنها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله جدا از هم بوده و بر این اساس؛ در فرضی ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ امّا مشتری مبیع را قبض نکند. فایده¬ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابجایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا می کند، به این معنا که تسلیم غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود. کلید واژگان: تسلیم ، قبض ، ضمان معاوضی ، حق حبس ، اقباض